สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง สินเชื่อปลูกบ้านใหม่

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

สินเชื่อซื้อบ้านเดียวมือหนึ่ง สินเชื่อซื้อบ้านเดียวมือสอง

สินเชื่อซื้อบ้านเดี่ยว

สินเชื่อซื้อทาว์นโฮมมือหนึ่ง สินเชื่อซื้อทาว์นโฮมมือสอง

สินเชื่อซื้อทาวน์โฮม

สินเชื่อเพื่อต่อเติมที่อยู่อาศัย

สินเชื่อต่อเติมบ้าน

สินเชื่อซื้อคอนโดห้องชุดมือหนึ่ง สินเชื่อซื้อคอนโดห้องมือสอง

สินเชื่อซื้อคอนโดห้องชุด

สินเชื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย

ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

สินเชื่อกู้ซื้ออาคารพาณิชย์

สินเชื่อซื้ออาคารพาณิชย์

รายละเอียดการยื่นกู้

ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยบ้านสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ
อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกหลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
MRR+0.43%MRR+0.50%6.4%6.44%

อัตราดอกเบี้ยบ้านสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ
อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกหลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
MRR-0.07%MRR5.9%5.94%

หมายเหตุ :
อัตราดอกเบี้ย MRR ธนาคารเป็นผู้กำหนด

วงเงินอุนมัติ
 • กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง
  อนุมัติได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน
 • กรณีกู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
  อนุมัตได้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%ของราคาประเมิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมขอกู้ปลูกสร้างบ้าน
  อนุมัติได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายที่ดินรวมกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง
 • ระยะเวลาการอนุมัติ
  ยื่นเอกสารครบ รู้ผลอนุมัติเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
  ค่าสำรวจและประเมินราคา คิดขั้นต่ำ 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เอกสารผู้สมัคร
 • แบบฟอร์มใบสมัคร และหนังสือยินยอม ในกรณีมีผู้กู้ร่วม
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ทุกหน้า) / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
เอกสารหลักประกัน
 • เอกสารหลักประกันเพื่อซื้อ
  สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช 2
 • เอกสารหลักประกันเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติม
  สำเนาโฉนดที่ดิน
  สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง
  สำเนาใบอนุญาติก่อสร้าง
  สำเนาสัญญาการว่าจ้างการก่อสร้าง
  แผนที่แสดงตำแหน่งของที่ดิน
เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำหรือผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 50 ทวิ ย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ในนามส่วนบุคคล หรือ กิจการ
 • เอกสารแสดงรายได้ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)

ติดต่อทีมงาน

พวกเราคือ ทีมงานมืออาชีพด้านการเงิน

พวกเราพร้อมที่จะช่วยให้คุณได้บรรลุเป้าหมายตามโจทย์ที่คุณได้ว่างไว้.

"ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

บริการซื้อขาย และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภาพ

เราพร้อมให้บริการด้านสินเชื่อและนำเสนอสินเชื่อ เปรียบเทียบสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน 

Real estate consultant

Jeerasak Payaksri (Jack)

Line

เบอร์โทร

facebook

บริการสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อส่วนบุคค และสินเชื่อเพื่อการลงทุน

เราคือตัวแทนขายสินเชื่อของธนาคาร ที่พร้อมจะช่วยให้คำแนะนำ เปรียบเทียบสินเชื่อ และบริการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเพื่อการลงทุน เพื่อให้คุณได้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการ.

Credit Advisor

Jutamars Kamantree (Nong)

Line

เบอร์โทร

facebook